Formålet med ny Energi Horsens forening er på plads

Formålet med ny Energi Horsens forening er på plads

På et ekstraordinært møde besluttede Energi Horsens repræsentantskab i aftes at bemyndige bestyrelsen til at stifte den nye forening Energi Horsens når fusio-nen mellem NRGi A.m.b.a. og Energi Horsens A.m.b.a. senere på året falder endeligt på plads.

 

 

Repræsentantskabet havde en god drøftelse af de komplikationer der opstår hvis man ville fordele foreningens midler ud til den enkelte elforbruger. Herunder hvilke problemer der ville være ved at finde en retfærdig fordelingsnøgle. Den samlede vurdering blev, at pengene vil gøre mere gavn ved investeringer i lokalområdet frem for en udlodning med heraf følgende beskatning hos den enkelte modtager.

 

Vedtægtsforslaget og foreningens formål blev vedtaget med et meget markant flertal.

 

 

"Der er nu skabt et godt grundlag for etablering af en demokratisk ledet forening, der kan sikre, at alle i området direkte eller indirekte kan få gavn af foreningens midler. Den nye forening vil sikre, at de værdier Energi Horsens har skabt, også fremover bliver til gavn for de oprindelige andelshavere og vores lokalsamfund", siger Ulrik Kragh, der er formand for Energi Horsens bestyrelse.

 

Ulrik Kragh glæder sig over de visionære muligheder som foreningen åbner for Energi Horsens' forsyningsområde. Der er med nedenstående formål skabt basis for at etablere et stærkt teknisk kraftcenter i Østjylland.

 

 

Energi Horsens overoverordnede formål er:

 

Gennem innovative tiltag at støtte og udvikle fortrinsvis Energi Horsens' forsyningsområde teknologisk og miljømæssigt, således:

 

• at medlemmerne får optimal glæde af deres kommunikative services gennem fibernettet og energiforsyningen
• at miljøeffekten af deres energiforbrug minimeres via intelligente og tekniske løsninger.
• at erhvervslivet i forsyningsområdet gennem energi, teknik og kommunikationsydelser får optimale konkurrencevilkår.
• at det via støtte, også til kulturelle aktiviteter, gøres attraktivt at bosætte sig i forsyningsområdet, herunder for innovative personer og virksomheder.
Det overordnede formål kan ved at udlodde midler realiseres ved:
• at skabe interesse for og støtte uddannelse af mennesker fortrinsvist fra forsyningsområdet i tekniske og naturvidenskabelige fag fra børnehave til universitet eller
• helt eller delvist at finansiere intelligente tekniske løsninger, der kan reducere energiforbrug eller forbedre anvendelsen af kommunikative serviceydelser hos medlemmerne.
• at fremme miljøvenlig energiproduktion, -forsyning og -forbrug.
• at fremme og støtte kulturelle aktiviteter, der gør Energi Horsens' forsyningsområde til et attraktivt sted at bo og drive virksomhed.
Formålet kan endvidere realiseres ved investeringer, hvorved der
• helt eller delvist finansieres innovative forsknings- og udviklings-projekter, der kan gennemføres i samarbejde mellem virksomheder i lokalområdet og forskningsinstitutioner i Danmark eller udlandet.
• helt eller delvist finansieres innovative virksomheder med forretningsområde inden for Energi Horsens formål, med opstartskapital eller anden risikovillig kapital. Energi Horsens kan i den forbindelse deltage på forretningsmæssige vilkår.
Foreningens øverste myndighed bliver et demokratisk valgt repræsentantskab med 63 medlemmer, valgt efter de samme principper, som valget til Energi Horsens A.m.b.a's nuværende repræsentantskab.

 

Repræsentantskabet vælger en bestyrelse på 7 medlemmer valgt blandt repræsentantskabet. Bestyrelsen får den overordnede ledelse af foreningen. Bestyrelsen vil ansætte et sekretariat, som vil skulle vurdere og indstille de ansøgninger, der kommer til foreningen.

 

Foreningen forventes at være operationel i løbet af 1. kvartal 2008 og det er hensigten, at midlerne skal begynde at arbejde i lokalområdet fra 2008.

 

Fakta:
Energi Horsens' foreningen dækker de dele af Horsens, Hedensted og Vejle kommuner, hvor Energi Horsens A.m.b.a. i dag er el-forsyningsselskab.

 

Energi Horsens' foreningen vil have ca. 52.000 medlemmer

 

Energi Horsens' foreningen vurderes at få en egenkapital på 1,25-1,5 mia. kr. afhængigt af kursudviklingen på DONG Energy A/S.